Zebranie sołeckie ! Dnia 30 marca 2016 roku w gimnazjum w Staniszewie odbędzie się zebranie z udziałem Burmistrza Gminy Kartuzy- serdecznie zapraszamy mieszkańców Staniszewa! Na zebraniu podsumowanie minionego 2015 roku.


SPRAWOZDANIE SOŁTYSA wsi Staniszewo za okres od 31.03.2015 do 30.03.2016 roku.


Rada Sołecka wsi Staniszewo pracuje w składzie:

SOŁTYS: Kazimierz Miotk


CZŁONKOWIE:

-Brunon Bobrowski

-Bernard Formela

-Wiesław Konkol

-Lidia Plichta

-Andrzej Wenta


W minionym roku odbyło się 10 zebrań Rady Sołeckiej, na posiedzeniach przede wszystkim omawiano sprawy bieżące, plany na przyszłość , organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców Staniszewa i nie tylko oraz udział w konkursach , potrzebę nazw ulic oraz możliwość założenia strony internetowej sołectwa.


 • W minionym roku przydzielone materiały i sprzęt przez Burmistrza Gminy Kartuzy rozdysponowano w następujący sposób:

-26 maja-tłuczeń rozdysponowano na w kierunku państwa Górskich-20 ton, w kierunku p. Piotra Leyk-20 ton, P. Jacka Trockiego 20 ton, 10 ton w kierunku p. Andrzeja Miotk, 10 ton w kierunku Sołtysa;

-26 maja – rozdysponowano gruz: na Przytoki 40 ton;

-26 maja- 10 godzin równarka rozgarniała gruz i tłuczeń , równała drogi na terenie: Raj, Przytoki, Kępa ,w kierunku p. Górskich, p. Trockich i w kierunku p. Stanisława Okroj.

-27 maja –walec 3 godziny walcował drogi na Przytokach i w Raju;

14 października-równarka 4 godziny wyrównywała drogi na Szade Góry i w kierunku p. Jerzego Miotk;

-27 października- gruz rozysponowano:20 ton do Raju, 20 ton w kierunku p. Górskich, 20 ton na Szade Góry, 20 ton na Przytoki;

-27 października- równarka 6 godzin wyrównywała gruz i równała na drodze od p. Jerzego Miotk do Krzyża;

-28 października- walec 4 godziny walcował rozdysponowany gruz;

-23 listopada – rozdysponowano tłuczeń : 20 ton w kierunku Górskich i 20 ton do Raju;

-12 grudnia –gruz rozdysponowano na Szade Góry w kierunku p. Kąkol-20 ton;

-w ciągu minionego roku rozdysponowano również płyty yumbo, 100 płyt w kierunku p. Jacka Trockiego, 100 płyt do Raju, 50 płyt na Przytoki, 50 płyt w kierunku P. Górskich, 50 płyt w kierunku sołtysa, 50 płyt w kierunku p. Andrzeja Miotk.


 • Razem rozdysponowano:

-120 ton tłucznia

-140 ton gruzu

-20 godzin równarki

-7 godzin walca

-400 płyt yumbo


 • Wykonano również następujące prace interwencyjne w terenie :

-zamontowano słupy do lamp oraz lampę ledową,

-postawiono znaki drogowe,

-wycinano krzaki wzdłuż dróg,

-naprawiano ulice masą bitumiczną,

-oczyszczano pobocza,

-odśnieżano drogi i sypano piaskiem ,

-zamontowano stroiki świetlne na święta…


 • W sierpniu 2015 r. Sołectwo Staniszewo wzięło czynny udział w Gminnych Dożynkach Sołeckich w Kartuzach , w „rozegracyjach” wywalczyliśmy 700 zł, a za wieniec dożynkowy 400 zł/za wygrane zakupiono kosę spalinową-800 zł, a resztę pieniędzy wykorzystano na nagrody podczas zorganizowanych dożynek Sołecko –Parafialnych w Staniszewie /.
 • We wrześniu (06.09.2015) nasze sołectwo zorganizowano Dożynki Sołecko- Parafialne w Staniszewie- całkowicie otwarta impreza integracyjna dla sześciu sołectw i gości –w tym miejscu serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Mieczysławowi Gołuńskiemu za szczodrą pomoc finansową w wysokości 3 500 zł oraz wsparcie naszej imprezy swoją osobą.
 • Od września rada prowadzi papierową kronikę Sołectwa Staniszewo , w której znajdują się aktualne informacje na temat naszej miejscowości, galerie zdjęć , karty wpisów naszych władz i gości oraz podziękowania naszym dobroczyńcom ,itp…
 • W styczniu 2016 r. założyliśmy stronę internetową naszego sołectwa: www. staniszewo.eu, na której można znaleźć historię Kaszub i Staniszewa, aktualności , galerię zdjęć itp…
 • Dodatkowo opiekujemy się grobem śp. Jana Kisickiego, zamawiamy mszę świętą , kupujemy kwiaty i znicze . Opłacamy rachunki za światło w naszej kapliczce z dowolnych datków naszych mieszkańców.
 • Wzięliśmy udział na terenie Staniszewa w spotkaniu grup Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem dr Wacława Idziaka z Koszalina w sprawie Wsi Tematycznych .
 • Rada złożyła 8 wniosków do Burmistrza Gminy w sprawie potrzeb naszych mieszkańców, większość wniosków rozpatrzono pozytywnie i z rozwagą.
 • Współpracujemy z Grupą Charytatywną Świętego Alberta przy Sanktuarium w Sianowie oraz w miarę możliwości wspieramy „darami” rodzinę wielodzietną dwa razy w roku ,czasowo w okolicy świąt (obecnie jest to jedna rodzina z naszej wsi).
 • Nadal ( do 31 marca –godz. 21:00) bierzemy czynny udział w plebiscycie Sołtys Pomorza oraz Sołectwo Roku , integrujemy mieszkańców dla wspólnego dobra i oddajemy nasze głosy na Staniszewo, by zyskać środki finansowe oraz popularność wsi Staniszewo w gminie, w powiecie i województwie.
 • Jako sołtys brałem udział w sesjach Rady Gminy, naradach i spotkaniach sołeckich organizowanych przez Burmistrza Gminy Kartuzy.

Na zakończenie pragnę podziękować P. Burmistrzowi M. Gołuńskiemu za wsparcie i owocną współpracę; mieszkańcom Staniszewa za współpracę i zaufanie oraz wszystkim dobroczyńcom za wsparcie finansowe i materialne. Dziękuję swojej radzie za szczere zaangażowanie.

Na tym sprawozdanie zakończono.Sprawozdanie sporządzono dnia 23 .03 .2016 r., odczytano na zebraniu 30.03.2016 roku.Ładowanie Rozmowy